2021 - 04 - 19

Adatkezelés és adatvédelem

A Fordír Bt. (a továbbiakban: Társaság) mint a www.szepsegportal.hu honlap (a továbbiakban: honlap) üzemeltetője a jelen szabályzattal tájékoztatja a honlap látogatóit és regisztrált felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. Jelen szabályzatot a Társaság magára nézve kötelező erővel ismeri el. A szabályzat kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az 1992. évi LXIII törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, a 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit.

 

Jelen szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén mindenki számára biztosított legyen jogainak tiszteletben tartása személyes adatainak kezelése során.

 

Fogalommeghatározások:

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. A Társaság adatkezelését a Társaság maga végzi, külső adatkezelőt nem vesz igénybe;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi. A Társaság adatfeldolgozását a Társaság maga végzi, külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

1. Az Adatkezelő

Az adatok kezelője a Fordír Bt. (székhely: 1022 Budapest. Bimbó út 114/a.) továbbiakban: Adatkezelő. A Fordír Bt.-t a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-70290/2013. számú határozatával adatvédelmi nyilvántartásba vette.

 

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

Az Adatkezelő a látogatók számítógépére cookie-t küld, amely a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja. Amennyiben az Ön gépének beállításai nem teszik lehetővé a cookie-k használatát, akkor a szolgáltatásokat csak korlátozottan veheti igénybe.

Az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez három szintű jogosultsági kört alakított ki.

a) A honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot kellene megadnia.

b) Bizonyos tartalmak teljes körű elérését, a cikkekhez való megjegyzés fűzését és a hírlevél igénylését az Adatkezelő regisztrációhoz köti, amelynek során kötelező megadni a felhasználói nevet (azaz választott nevet), e-mail címet, jelszót, a vezetéknevet, keresztnevet. A regisztrált felhasználók jogosultak a honlap tartalmát teljes körűen megtekinteni, a honlapon elhelyezett tartalmakhoz hozzászólni, és hírlevelet igényelni. A kötelezően megadandó személyes adatok közül a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során valamennyi látogató számára megismerhetővé válhat a felhasználói név (választott név) és amennyiben a felhasználó a cikkekhez megjegyzést fűz, akkor felhasználó hozzászólása is.

Amennyiben valamelyik cikkhez hozzászólt, akkor az az egyes cikkek alatt láthatóvá válik az ön felhasználóneve és hozzászólása.

A honlap használatával, a regisztráció kitöltésével és a hírlevélre történő feliratkozással a felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

 

3. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak kezelése a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

A honlapon való regisztráció során az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására is sor kerül.

Amennyiben a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, akkor az e-mail cím kezelésének célja a hírlevél eljuttatása.

A hírlevelekre vonatkozóan check-boxra való kattintással a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy részére az Adatkezelő reklámtartalmú üzenetet küldjön. A hozzájárulás ezen formája megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak.

Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) 3.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

 

4. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A cookie küldésének célja, hogy a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítsa. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A session cookie a böngésző bezárásával egyidejűleg törlődik, egyebekben a cookie-k 183 nap múlva automatikusan törlődnek. A böngészőjében ön is bármikor törölheti a cookie-kat.

A regisztráció során megadott személyes adatok törlését a felhasználó bármikor kérheti, valamint az Adatkezelő maga is törölheti akkor, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a szolgáltatás igénybevételét megtiltja.

 

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, illetve közreműködői férhetnek hozzá.

A regisztráció során megadott adatlapon feltüntetett adatok közül csak a felhasználói név (választott név) nyilvános.

Nyilvános továbbá a regisztrált felhasználó hozzászólása. A nyilvános adatokhoz bármely honlapra látogató személy hozzáfér.

Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó által megadott e-mail cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, nem, a születési év, a foglalkozás és a lakhely.

Amennyiben a Társaság oldalain található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás a jelen adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a felhasználót nem hozhatja.

Személyes adatokat – Adatkezelő munkatársain és közreműködőin kívül – Adatkezelő harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményét. A felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a jogutódjának – a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelési szint biztosítása mellett – átadja a személyes adatokat. Amennyiben a felhasználó kéri, az Adatkezelő a jogutódnak való átadás előtt törli a felhasználó személyes adatait. Lásd erről a 6. pontot.

A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a felhasználó kérésre az Adatkezelő emlékeztető e-mailt küld. Az Elfelejtett jelszó linkre kattintva, ha megadja e-mail címét, jelszavát elküldjük önnek.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Személyes adataik kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Adatkezelő levelezési címén, illetve a hello@szepsegportal.hu e-mail címen kérheti bárki, érintettsége igazolásával és levelezési címének megadásával.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az Adatkezelő levelezési címén, illetve a hello@szepsegportal.hu e-mail címen.

Az e-mailen kért adattörlésre, illetve adatmódosításra a kérelem megérkezésétől legkésőbb 5 munkanapon belül kerül sor. A felhasználó maga is bármikor módosíthatja a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adataim gombra kattintva.

Az elektronikus úton küldött hírlevélre vonatkozóan a felhasználó bármikor visszavonhatja – a szolgáltatás folyamatos igénybevétele mellett is – e-mail címének ilyen célú kezeléséhez való hozzájárulását. Ennek érdekében küldjön e-mailt a hello@szepsegportal.hu e-mail címre Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követő munkanapon törli a hozzájáruló nyilatkozatot tevő felhasználók listájából a felhasználót, és mindaddig, míg ismételten nem kéri hírlevél küldését, az Adatkezelő nem veszi fel a kapcsolatot hírlevél küldési céllal a felhasználóval.

 

7. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat az Integrity kft. (Budapest, XIII. Victor Hugo u. 18-22.) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerveren tároljuk.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha olyan helyről internetezik, ahol mások is használhatják ugyanazt a számítógépet, a böngészés végén mindenképpen jelentkezzen ki a személyes adatainak védelme érdekében. Ha saját gépéről látogatja oldalunkat, akkor is érdemes minden esetben kijelentkezne a rendszerből A kijelentkezéssel megakadályozza, hogy valaki az Ön nevében hozzászóljon, hírlevelet igényeljen vagy megismerje személyes adatait.

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük, hogy ha úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az elektronikus úton küldött hirdetésekkel kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire és az érintett jogaira vonatkozó részletes szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a hello@szepsegportal.hu e-mail címre juttassa el.

 

9. Tájékoztatás a cikkekhez fűzött megjegyzésekre vonatkozóan

Felhívjuk a figyelmét, hogy a leírt véleménye személyes adat. Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a hozzászóló felhatalmazást ad arra, hogy az általa közzétett személyes adatait mások kezeljék (rögzítsék, használják, újra nyilvánosságra hozzák, stb.) A hozzászólásokban közöltek alapján mások a hozzászóló személyét érintő – nem feltétlenül valós –, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hozzászóló által a közzétett adatai további kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (7) bekezdése, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében. Az Adatkezelő a hozzászólást nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért a közzétett hozzászólásokat korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, a hozzászólásokat sem az érintett esetleges kérelmére, sem a felhasználó adatainak saját kérésére történő törlésekor nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni.

 

10. Kikötés

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A felhasználó következő belépéssel elfogadja a mindenkori szabályzatot.