2021 - 04 - 19

ETIKAI KÓDEX

ALAPVETŐ SZABÁLYAINK

A szabályokat tiszteletben kell tartani

A www.szépségportál.hu összes munkatársa személyesen felel azért, hogy tisztában legyen a munkájára vonatkozó jogszabályokkal, szabályozásokkal és előírásokkal. Az ilyen szabályok megszegése polgárjogi, illetve sok esetben büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után. El kell kerülni minden olyan tevékenységet, amely a Szépségportált jogellenes eljárásokkal hozhatja összefüggésbe.

A becsületesség és korrektség alapelvének alkalmazása a gyakorlatban

A Szépségportál által végzett tevékenységek egy részére nem vonatkoznak konkrét törvények, jogszabályok, vagy kötelező előírások. Ilyen esetekben a becsületesség és a korrektség alapelve szerint kell eljárni. Minden munkavállaló személyesen felel ezen alapelvek mindenkori betartásáért. Nem fogadható el semmilyen olyan teljesítményelvárás, ami csak az etikai normáink megsértése útján teljesíthető.

TOVÁBBI ALAPVETŐ SZABÁLYOK

Kapcsolat az üzleti partnerekkel

A Szépségportál minden ügyfele, partnere, látogatója a vállalkozás méretétől függetlenül becsületes és korrekt bánásmódban kell részesüljön. A Szépségportál elkötelezett amellett, hogy partnerei és látogatói igényeit kielégítően, magas színvonalú termékeket és szolgáltatásokat nyújtson.

A Szépségportál részletes tájékoztatást ad termékeiről és szolgáltatásairól, a cég reklámanyagai, nyilvános kiadványai, illetve az egyes ügyfelei számára összeállított ajánlatai útján. A szerződések megkötéséért felelős munkatársak kötelesek gondoskodni arról, hogy az ügyfelek irányában tett minden kijelentés, kommunikáció és bemutató pontos és valós legyen.

Partnereink bizalmas, kényes, vagy személyes jellegű információit egyetlen alkalmazott sem tárhatja más személyek elé, kivéve, ha az egy projekt vagy szerződés kapcsán szükséges, illetve megengedett.

Alvállalkozói kapcsolatok

Az alvállalkozók teljesítményei magas színvonalat kell képviseljenek ugyanolyan arányban, amilyen minőségű termékeket és szolgáltatást a Szépségportál ad partnereinek és látogatóinak. Ez is fontos szerepet játszik ügyfeleink elégedettségében.

Értékesítési tanácsok

Annak érdekében, hogy elkerüljük minden lehetőségét a megvesztegetésnek, vagy egyéb törvénytelen cselekedetnek, amely miatt a Szépségportál felelősségre vonható, az értékesítőkkel való kapcsolattartást szigorú belső folyamat szabályozza. Vonatkozik ez harmadik félre is, aki a Szépségportál nevében jár el. Ilyenek a jogászok, adótanácsadók, pénzügyi tanácsadók, akik kapcsolatban állnak az ügyfelekkel, vagy hatóságokkal.

Termék és szolgáltatás tesztjeink során a legmagasabb etikai normák szerint járunk el. Független, nem befolyásolható véleményünket tesszük közzé. Oldalunkon minden esetben külön jelöljük, ha fizetett hirdetést teszünk közzé.

 Pénzmosás

A pénzmosás a törvénytelen jövedelem illegális eredetének szabályos keretek mögé rejtése.

Az ezzel kapcsolatos valamennyi törvénykezésnek megfelelően a Szépségportál csak jó hírű ügyfelekkel köt üzletet. A dolgozóknak körültekintően kell eljárniuk,  a kifizetéseket, amelyekről feltételezhető szabálytalanság derül ki, valamint a gyanús magatartást tanúsító üzletfeleket jelenteniük kell.

Összeférhetetlenség

A Szépségportál munkavállalóinak kerülniük kell minden olyan helyzetet, ahol ellentét lép vagy léphet fel a személyes (vagy családtagjuk) érdekei és a Szépségportál érdekei között.

A munkavállalók kötelesek tartózkodni attól, hogy külsős munkát vállaljanak valamely ügyfélnél vagy versenytársnál, valamint nem vehetnek részt olyan munkahelyen kívüli munkavégzésben, ami negatívan befolyásolhatja a munkahelyi teljesítményüket vagy ítélőképességüket. A munkavállalók kötelesek bármilyen munkahelyen kívüli munkavégzést jelenteni a felettesüknek.

Humán erőforrások

Egészség és munkabiztonság

A Szépségportál elkötelezett az egyformán magas színvonalú, biztonságos és egészséges munkakörülmények biztosítása mellett. A kezdetektől fogva alkalmazunk az egészséget és a biztonságot veszélyeztető kockázatok kiszűrését célzó eljárásokat.

Minden munkavállalónk felelőssége, hogy jelentsen bármilyen olyan veszélyes helyzetet, aminek szemtanúja lesz, vagy bármilyen ilyen kockázatra utaló eseményt, illetve, hogy a megelőző intézkedésekben részt vegyen. A biztonsági előírások szigorúan betartandók!

Szociális kapcsolatok

A Szépségportál tiszteletben tartja a munkavállalók arra vonatkozó jogát, hogy szakszervezeteket és munkásszervezeteket hozzanak létre, illetve, hogy saját személyes választásuk szerint váljanak azok tagjaivá, valamint, hogy kollektív módon járjanak el és tárgyaljanak. A Szépségportál szociális kapcsolatok politikája felismeri, hogy a különbségek erősítik a céget. Tiszteletben tartjuk szociális partnereink szerepét és felelősségét, és elkötelezettek vagyunk a kollektív érdekekkel kapcsolatos nyílt kommunikáció és egyeztetések mellett.

Esélyegyenlőség

A Szépségportál elvárja munkavállalóitól, hogy minden, a korral, nemmel, faji és etnikai származással, nemzeti eredettel, vallással, egészségi állapottal, szexuális preferenciával, politikai vagy filozófiai nézetekkel, szakszervezeti tagsággal vagy jogszabályi úton szabályozott egyéb tulajdonsággal szembeni diszkriminációt tiltó jogszabályt és szabályozást betartsanak.

A Szépségportál a szexuális, fizikai, pszichológiai és egyéb zaklatás minden formáját elutasítja.

Az adatok bizalmas kezelése

A Szépségportál, illetve minden egyes munkavállalója különös figyelemmel kell legyen a személyes adatok titkosságára, illetve az egyénekkel, munkavállalókkal vagy harmadik személyekkel kapcsolatos információk megőrzésére vonatkozó jogszabályokra és szabályozásokra. A Szépségportál lehetőséget biztosít arra, hogy munkavállalói a vonatkozó jogszabályok és szabályozások által megengedett módon hozzáférjenek a személyes információkat rögzítő aktákhoz annak érdekében, hogy az ilyen információk tényszerűsége és pontossága biztosítható legyen. A Szépségportál csak olyan mértékben bocsát harmadik személy részére személyes információt, amilyen mértékben ezt a vonatkozó jogszabályok és szabályozások kötelezővé vagy lehetővé teszik.

A Szépségportál eszközeinek védelme

Minden Szépségportál munkavállaló köteles mindent megtenni A Szépségportál eszközeinek megóvása érdekében. A Szépségportál pénzeszközei és egyéb eszközei törvényellenes, illetve A Szépségportál tevékenységéhez nem kapcsolódó célokra nem használhatók.

A munkavállalók a Szépségportál eszközeit saját céljaikra nem használhatják, illetve nem tehetik lehetővé azok mások általi, nem a Szépségportállal kapcsolatos használatát. Ezen eszközök hűtlen kezelése vagy eltulajdonítása szankciókat vonhat maga után, illetve törvénybe ütköző cselekedetnek minősülhet, ami polgárjogi vagy büntetőjogi felelősségre vonással jár.

A Szépségportál nem csak fizikai vagy tárgyi (például pénzeszközök, ellátmány, számítógépes és telefonhálózatok) eszközöket birtokol, hanem immateriális javakat is (mint például ötletek, koncepciók, vagy know-how), melyeket az alkalmazottak a Szépségportálnál végzett munkájuk során fejlesztenek ki. Ezen felül eszköznek minősülnek az ügyfél- és fogyasztólisták, valamint az egyéb piaci adatok, csakúgy, mint a munkaköri feladatok ellátása során a munkavállalók tudomására jutott információk.

A bizalmas információk kezelése

Az a munkavállaló, aki a Szépségportál üzleti tevékenységére vonatkozó bizalmas vagy valamely fél tulajdonát képező (tulajdonos) információ birtokába jut, köteles azt bizalmasan kezelni, illetve azt kizárólag az engedélyezett célra használni. A hozzáférési jog személyes felelősséget is von maga után. Csak olyan munkavállalók jutnak az ilyen jellegű információk és adatok birtokába, akiknek beosztásuknál és felelősségi körüknél fogva jogosultak használni ezeket az információkat.

Ha a munkavállaló nem biztos abban, hogy egy adott információt jogosult-e felhasználni, vagy az adott információ alapján eljárni, kérje ki a felettese tanácsát. A munkavállalók ilyen információkra vonatkozó kötelezettségei az alkalmazásuk megszűnésén túl is fennmaradnak.

Szellemi tulajdon

A Szépségportál szellemi tulajdonjogába tartozó szabadalmak, know-how-k, üzleti titkok, védjegyek, domain nevek, szerzői jogok a legértékesebb javak közé tartoznak, ennél fogva ahol lehet, törvény védi azokat.

A munkavállalóknak kötelességük megvédeni ezeket a javakat. A Szépségportál elvárja, hogy dolgozói tiszteletben tartsák mások érvényes szellemi tulajdonát.

A Szépségportál kommunikációs eszközeinek használata

A Szépségportál kommunikációs eszközei, azaz az email, hangposta, internet, telefon (ideértve a mobiltelefont is) és az egyéb kommunikációs eszközök a Szépségportál tulajdonát képezik.

Ezen eszközök személyes célokra történő használatának engedélyezése abból a felismerésből ered, hogy az üzleti- és a magánélet között szoros az összefüggés, és ezek megfelelő egyensúlya a Szépségportál és munkavállalói szempontjából kedvező. Az ilyen jellegű használat azonban az adott helyzetben méltányos és szükséges mértéknek megfelelően korlátozott kell legyen. A Szépségportál munkavállalóinak az email rendszert, az internetet vagy bármilyen egyéb kommunikációs eszközt nem rendeltetésszerű célra használni szigorúan tilos, és el kell kerülni minden olyan üzenet vagy kép küldését és fogadását, ami az egyénre nézve sértő, bántó vagy lealacsonyító lehet.

Ez az Etikai Kódex természetesen nem térhet ki minden olyan lehetséges esetre, amellyel a munkavállalók esetlegesen szembetalálkozhatnak. Mindannyiunk felelőssége, hogy kellő józanság és átgondoltság mellett alkalmazzuk ezeket az irányelveket, kétely esetén pedig kikérjük a vezetőség vagy jogász tanácsát.